You are here

Title

1858-1872 שנות התעוררות

מספר אירועים שהביאו לעלייה הראשונה מתימן ולבניית הכפר ובית הכנסת בשילוח
"ושמחו כל יהודי תימן שמחה גדולה עד מאוד וחשבו ממש שהגיעה שעת הגאולה העתידה ובאותה שנה או שאחריה יגאלו. ונתעוררו כל יושבי תימן בהתלהבות גדולה עד שכל איש וכל משפחה , יתום ואלמנה, מבקשים למכור כל בתיהם וכל כליהם ובגדיהם וספרי הקודש וכל אשר להם להעתיק יישובם מתימן ולילך לדור בירושלים. וכמו רוח חדשה נכנסה בלב כל אחד ואחד מהיהודים אשר לא היה כמוה למיום אשר גלו". 
הרב שלום אלשיך, מסעות ארץ ישראל, אברהם יערי

עוד באותו נושא: 
1858-1872 שנות התעוררות
1881-1908 עליה של מסירות נפש
1882-1885  ארץ ישראל נקנית ביסורים
1891-1914 תקופה של פריחה בכפר
1914-1946 מאורעות וחורבן
1967 ישובו בנים לגבולם
2004 בואי תימן

1858 תרי"ח 
שליח ירושלים והעדה האשכנזית רבי יעקב הלוי ספיר, בעל "אבן ספיר", מבקר בתימן מעמיק את הקשרים בין ירושלים ליהודי תימן ומעודד את הכיסופים לציון. 

1869 תרכ"ט
פתיחת תלת סואץ מקצרת את הדרך מתימן לארץ ישראל. 

1872 תרל"ב
תורכיה העותומנית מחדשת את שלטונה על תימן היהודים אינם נזקקים לרשיון לצאת לארץ ישראל.