You are here

ארכיון

שם מסמך תיאור תאריך סוג תמונה צפייה הורדה
בית הכנסת בכפר התימנים מאמר מאת: דורון הרצוג 01.01.2009
טבת תשס"ט
צפייה
בתים ראשונים ובית כנסת בכפר השילוח צילום המושבה אשר בנתה עזרת נידחים לצלע הר הזיתים מחוץ לשערי העיר ירושלים בה ששים בתים Photo צפייה
הכנסת ספר תורה עבור כפר התימנים שבשילוח Photo צפייה
כפר התימנים - יחסי ערבים ויהודים מאמר מאת: דורון הרצוג 01.01.2009
תשס"ט
צפייה
מכתב מפליטי הכפר לועד הקהילה פליטי כפר השילוח פונים בעניין ביתם ורכושם שהופקר לידי שכניהם הערבים. 11.05.1942
כ"ד אייר תש"ב
צפייה
מכתב פניה לקצין מחוז ירושלים בנוגע לפגיעה ברכוש יהודי בכפר השילוח י.בן צבי ראש הועד הלאומי כותב לקצין שלטונות מחוז ירושלים בתקופת המנדט הבריטי. 03.04.1945
כ' ניסן תש"ה
צפייה
מכתב שצורף לרשימת ספרי הקודש מכתב לי. בן צבי יו"ר הועד הלאומי מממזכיר המועצה הדתית שמתאר את איסוף כתבי הקודש שחוללו לאחר מאורעות תרצ"ח. 17.08.1939
כ' אלול תרצ"ט
צפייה
סמל ועד כפר השילוח "אעלה בתמר" היא שמה של עליית יהודי תימן לארץ ישראל בשנת 1892 שנת תרמ"ב צפייה
רשימת הספרים המחוללים רשימת הספרים שהובאו מכפר השילוח לאחר מאורעות תרצ"ח 17.08.1939
א' אלול צ"ט
צפייה