You are here

Title

בית הדבש

בית הדבש הוא אחד משני בניינים "יהודיים" בכפר התימנים שבשילוח שבו מתגוררת משפחה יהודית אידיאולוגית אחת.
בית הדבש ממוקם בהקדש של הכפר וקרוב מאוד לבית הכנסת התימני. הבית נמצא בבעלות קבוצה קטנה של יהודים קנדיים. המשפחה שחיה בבית הדבש, יחד עם המשפחות ותלמידי הישיבה של בית יהונתן, הם היהודים הראשונים ששבו לכפר התימנים מאז גורשו המתישבים היהודים הראושנים במאורעות ופוגרומים של 1937-38.