You are here

Title

ייסוד בית הכנסת

בשנתם הראשונה גרו העולים מתימן במערות אשר בפאתי כפר השילוח, בסוכות ומבנים ארעיים בקרבת שער יפו, באותה שנה החלה להתארגן אגודת "עזרת נידחים" כדי לבנות את בתיהם הראשונים בכפר השילוח. מובן שחדר לתפילה היה מהדברים הראשונים אשר דאגו לעצמם העולים. בשנת תרמ"ו (1906) הסתיימה בנייתם של בתים נוספים וביניהם 3 חדרים אשר הוקדשו מאוחר יותר לבית הכנסת של כפר התימנים. בית הכנסת אשר היה מתחת לשלוש הכיפות נקרא בפי תושבי הכפר "בית הכנסת הגדול".  

"ויתקבצו התמנים בחדר אחד ובחרדת קדש אשר הרעישה לבות הנאספים התפללו תפילתם, ויוסיפו תפלה לעצירת גשמים. חדלי אונים אנחנו לתאר את הפעולה העזה אשר פעל סדר תפילתם על הנועדים. הפעם ראינו תמונת עמינו וסדר עבודת ה' בימים מקדם, בם ראינו כתומם דברי נעים זמירות ישראל באמרו כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמכה. במילים קצרים: התלהבות רוב ב"י (בית ישראל) בעת תפלת נעילה ביוה"כ כאין מול התלהבות ובכית אחינו אלה בהתפללם תפילת המנחה. מנער ועד זקן התפללו בקול גדול מלה במלה, ויתודו ביליל נורא ועיניהם זלגו דמעות מאין הפוגות, וכל הנאספים הרבו לבכות גם הם למראה עיניהם. אנא ה' השקיפה ממעון קדשך מן השמים וקבל תפלת עמך ישראל.
שמשי ועד החברה [עזרת נידחים] חלקו להנאספים יין ומגדנות, וילך כל העם לביתו שמח וטוב לב, מודים את ה' ומהללים מפעלי חברת עזרת נידחים." 
'החבצלת' שנה 15, עמ' 170-172, גליון 22, כה' אדר תרמ"ה.
 
מתוך המאמר "בית הכנסת בכפר התימנים", דורון הרצוג, טבת תשס"ט. 
למאמר המלא