You are here

Title

1881- 1908 עליה של מסירות נפש

סדרי הזמנים לעלייה הראשונה מתימן ולבניין כפר השילוח בירושלים - הישוב הראשון בארץ של יהודי תימן. 

1881 תרמ"א
כיסופים לעליה בקרב יהודי תימן. שמועה מגיעה מאינסטנבול ומבשרת כי "רוטשילד מלך היהודים" רכש אדמות בא"י לחלוקה חינם לעולים אליה. רבים מיהודי צנעא מוכרים את בתיהם בזול, מחסלים רת עסקיהם ומתארגנים ליציאה. 

סיוון: שתי משפחות ראשונות מצנעא יוצאות מתימן ומגיעות לירושלים כעבור חודש. 
אב עוד חמש עשרה משפחות מצנעא יוצאות לירושלים. 

1882 תרמ"ב 
על אף קשיי הקליטה והשיכון נמשכת העלייה. 

חשון: שיירת עולים ובה מאות אנשים יוצאת ירושליימה. רק מאה וחמישים מהם זוכים להגיע, כעבור עשרה חודשים בתמו"ז תרמ"ב, לאחר תלאות רבות בדרך, העולים הגיעו בחוסר כל לאחר שכל כספם אזל. 
ניסן הקהילה התימנית בירושלים מונה מאתיים יהודים.  

1885 תרמ"ה
הקהילה התימנית בירושלים מונה ארבע מאות וחמישים איש. 

1908 תרס"ח 
מספרם של יהודי תימן בירושלים מגיע לכדי אלפיים ומחש מאות נפש וביפו מאתיים איש ואישה.