You are here

Title

1882-1885 ארץ ישראל נקנית ביסורים

השמועה על חלוקת נחלות חינם אין כסף מתבררת כבדיה, יהודי תימן מתקבלים בירושלים בחדשנות ויש המפקפקים ביהודותם. 

1882-1885
תרמ"ב - תרמ"ה

כספם המועט של העולים החדשים מתימן הולך ואוזל, אין הם מצליחים להתחבר להתחבר לאחד מן ה"כוללים" ואינם מקבלים כספי "חלוקה". 

הם משתכנים במערות מסביב לחומות ובונים לעצמם צריפים דלים. יש הנאלצים לחזר על הפתחים. הם נדבקים במחלות ומגפה קשה מכלה את ילדיהם, משפחות אחדות חוזרות לתימן.  

1883 תרמ"ג
קבוצת אישים בירושלים ובהם ישראל דוב פרומקין, עורך החבצלת מקימים את חברת "עזרת נידחים" לסייע לעולים מתימן. נאספים כספים. הנדבן רבי בועז בן יונתן מזרחי הבבלי מקדיש מחצית מאדמותיו בשילוח להקמת כפר לעולים.  

ט' מרחשוון: הנחת אבן הפינה לשלושת הבתים הראשונים בכפר השילוח.
כ"ו כסליו: חנוכת הבתים הראשונים ותחילת אכלוסו של כפר השילוח, הוא כפר התימנים. מאז ועד לפרוץ מלחמת העולם הראושנה נמשכת קניית אדמות. תושבי הכפר רוכשים אדמות, סמוך לבתי עזרת נידחים, ובונים בתים משלהם. 

1891 תרנ"א
ששים ושישה בתים בנוים ומאוכלסים בכפר. גינות ועצי פרי פורחים ומלבלבים וכן נבנים חמישה בתי כנסת.