You are here

Title

1914-1946 מאורעות וחורבן

סדרי זמנים לחורבן ולמאורעות שהתרחשו בכפר התימנים בשילוח בין השנים
1914-1946

 

1914-1929
תרע"ד - תרפ"ט
משבר חמור בכפר עקב המלחמה העולמית. לאחר הכיבוש הבריטי מתאושש הכפר אך לא לזמן רב, במאורעות הזדמים בשנת תרפ"ט עוזבים רבים את הכפר. 

1929-1938
תרפ"ט - תרצ"ח
לאחר שוך המהומות אין הכפר מצליח להתאושש.  הנהלת הסוכנות אינה תומכת ואינה פועלת לשיקום הכפר המבודד. 

1938 תרצ"ח
בט"ו באב בשל מאורעות תרצ"ח, מפנים הבריטים, למרות התנגדות הוועד הלאומי וקהילת ירושלים, את אחרוני התושבים בכפר.  

1939 תרצ"ט
שלטונות המנדט אינם מקיימים את הבטחתם להתיר את חידוש הכפר ובינתיים הורדים אותו הערבים. 

1946 תש"ו
נכשלת תוכנית מוסדות הישוב בראשות יצחק בן צבי לחדש את הישוב היהודי בשילוח.