You are here

מפת כפר התימנים

בית הקברות בהר הזייתים א1בית הקברות היהודי בהר הזיתים הוא בית הקברות העתיק והמפורסם ביותר בישראל ובעולם.
כפר התימנים בשילוח א1המיקום של כפר התימנים, כפר יהודי שיסדו עולי תימן בשנת 1881.
עיר דוד א1